UNESCO– Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru je organizáciou, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať porozumenie a spoluprácu v oblasti vzdelávania, výchovy, prírody, kultúry, životného prostredia, komunikácie, informatiky, informácii a v neposlednom rade presadzovania úcty k ľudským právam. Svojou činnosťou pochopiteľne taktiež upevňujú mier na svete.
V roku 2014 ich interný zoznam obsahoval 1007 lokalít, z čoho až 779 patrilo pod kultúrne dedičstvo. Lokality, ktoré UNESCO uznalo za poklady našej spoločnosti sa rozprestierajú na území 161 štátov. Po splnení množstva prísnych podmienok môžu spomínané pamiatky zažiadať nielen o finančné podmienky z Fondu svetového dedičstva.

bible

Od roku 2008 sa k nim pripojil aj súbor ôsmych kultúrnych pamiatok – Drevené chrámy v slovenskej časti Karpát. Pri výbere spomedzi všetkých slovenských drevených kostolíkov bol braný ohľad aj na to, aby boli v súbore zastúpené chrámy troch najfrekventovanejších vierovyznaní na Slovensku. Zaradili k nim tri gréckokatolícke, tri evanjelické a dva rímskokatolícke kostolíky. Okrem nich do dedičstva patrí aj zvonica dreveného artikulárneho kostola v obci Hronsek, a tiež bašta Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
 
 

  1. Ruská Bystrá– gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša
  2. Ladomirová– gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela
  3. Bodružal– gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša
  4. Hronsek– evanjelický drevený artikulárny kostol
  5. Leštiny– evanjelický drevný artikulárny kostol
  6. Kežmarok– evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice
  7. Tvrdošín– rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
  8. Hervartov– rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi

 kříž

Vybrané kostolíky spĺňali dve dôležité kritériá. Prvé z nich je, aby boli jedinečným svedectvom kultúry a tradícií našej civilizácie a druhým, že všetky z nich sú výnimočným príkladom stavby, ktorá ilustruje dôležitú etapu v histórii.
Chrámy, nachádzajúce sa na území Karpát sú jediné objekty svojho druhu, ktoré UNESCO ocenilo. Sú súčasťou sériového zápisu, ktoré dokumentuje jedinečné a neopakovateľné stavebné stvárnenie.

26.4.2023