Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, nemusí nevyhnutne svoju spoločnosť zrušiť, či zlikvidovať. Zbaviť sa jej môže aj prostredníctvom predaja alebo prevodu časti obchodného podielu firmy. Predaj s.r.o. sa následne realizuje buď pomocou Zmluvy o predaji spoločnosti, alebo cez Zmluvu o prevode obchodného podielu spoločnosti. Cena predaja s.r.o. https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o závisí od jednotlivých spoločností a je individuálna. Pohybovať sa môže od niekoľkých stoviek eur až po niekoľko tisíc eur. Proces predaja ovplyvňuje druh s.r.o., aký sa plánuje predať – môže ísť o novú spoločnosť, ktorá nemá žiadnu podnikateľskú históriu, spoločnosť s bohatou podnikateľskou históriou, spoločnosť, ktorá je platcom DPH, a taktiež aj ktorá nie je platcom DPH. Výber je kompletne na kupcovi, avšak každú kúpu by ste si mali dobre premyslieť, pretože môžu nastať počas predaja určité komplikácie.

Dohoda o predaji

Pokiaľ ide o predaj cez Zmluvu o prevode podielu, vyplneniu tohto zmluvného dokumentu by malo predchádzať zvolanie Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodne, či sa firma naozaj predá. Je teda nevyhnutné, aby s predajom Valné zhromaždenie súhlasilo, inak nebude možné ho uskutočniť. V prípade, že už bolo udelené rozhodnutie so súhlasom o predaji od Valného zhromaždenia, môže sa prejsť k zmluvnej časti. Zmluva sa uzatvára písomne a je dôležité, aby zahŕňala základné údaje o predajnej a kúpnej strane, o predmete prevodu obchodného podielu, údaje o finančnom alebo nefinančnom prevode, a keď ide prevod na tretiu osobu je nevyhnutné od danej osoby doložiť aj jej súhlas so Spoločenskou zmluvou. Zmluva je následne platná po podpísaní oboch zmluvných strán a úradnom overení. Ak plánujete predávať väčšinový alebo celkový podiel spoločnosti, pravdepodobne bude potrebné doložiť aj súhlas od Správcu dane. Po splnení všetkých náležitostí a zrealizovaní predaja sa príslušné zmeny zapíšu aj v Obchodnom registri.

Podpis zmluvy

Pri Zmluve o predaji spoločnosti platí oproti Zmluve o prevode podielu odlišnosť, a to taká, že kým počas prevodu obchodného podielu sa môže vymeniť iba osoba na iného spoločníka, pri predaji spoločnosti sa predáva všetko aj spolu s majetkom firmy na inú spoločnosť. Podobne ako pri predchádzajúcej zmluve, aj táto musí obsahovať základné údaje o predajcovi aj kupcovi, všeobecné informácie o spoločnosti a predmete predaja, záväzky predajcu i kupujúceho, finančnú čiastku predaja a iné potrebné informácie. Zmluva je ukončená rovnako, a to úradne potvrdenými podpismi a uskutočnené zmeny sa taktiež zapisujú do Obchodného registra.

1.10.2021